خط مشی های کلی

جهت تامین اهداف اعمال موارد زیر ضروری است:
- ثبت وقایع چهارگانه جمعیت و تجزیه و تحلیل و استنتاج لازم
- تعویض شناسنامه های قدیمی موجود و صدور شناسنامه های موالید
- ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی به منظور دریافت و نگهداری اطلاعات سجلی و ارائه خدمات سجلی و اطلاعاتی
- ارائه خدمات فردی (مدارک شخصی و موقعیت اجتماعی را مبتنی بر واقعیتها مشخص می کند.)
- ارائه خدمات عمومی (اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک ثبت زمینه آمارهای حیاتی برای مسئولان است.)
- شناخت ایلات و عشایر و طوایف در سراسر ایران بویژه شرق کشور
- شناخت خارجیان مقیم و ایرانیان مقیم خارج
- صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی
- استفاده از اطلاعات 75 ساله ذخیره شده درثبت احوال
- شناخت هویتی افراد کشور
- جمع آوری و تهیه آمارهای انسانی سراسر کشور و انتشار آن
- تخصیص شماره شناسنامه اختصاصی (شماره شناسائی یا کدملی) که شماره منحصر به فرد برای ایرانیان که کلید دستیابی به اطلاعات است.
- بازنشستگی، بسیج نظامی، بیمه تحصیلی، سجل کیفری
- مساعدت به منطقی کردن نظام تشکیلاتی و تغییر تشکیلات و سازماندهی جدید و جلوگیری از کارهای تکراری
- مساعدت به تقویت بنیه انسانی دفاعی کشور (سربازگیری) و اجرای مصوبات شورایعالی پشتیبانی جنگ در این ارتباط
- مشارکت در انگشت نگاری غیر عمومی، نگهداری و اعمال کلاسمان آثار انگشتان در اسناد.