سلامت اداری

بازرس سلامت اداری : آقای علی احمدی
تلفن همراه: 09168867640
تلفن اداری:33389400(061) داخلی 217